มรภ.สงขลา เตรียมผนึกความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์ฯ

Spread the love

       มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมห้องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เตรียมบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

                นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีฯ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและน้ำของศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ในการนี้ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้หารือในประเด็นการบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการไปแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าโอทอปให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก และ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่
                ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร มรภ.สงขลา เปิดดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2559 มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดจากท้องถิ่นสู่ตลาดสากล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตที่จะขายสินค้าได้ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา และใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและประมง นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้และไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเน่าเสียได้ง่ายในระหว่างกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมา เพื่อช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยากำหนด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics