มรภ.สงขลา เปิดเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษา เฟ้นหาทีมตัวแทน นศ. นำเสนอต่อในระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง

มรภ.สงขลา เปิดเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษา เฟ้นหาทีมตัวแทน นศ. นำเสนอต่อในระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษา
เฟ้นหาทีมตัวแทน นศ. นำเสนอต่อในระดับเครือข่าย 
CWIE ภาคใต้ตอนล่าง

มรภ.สงขลา เปิดเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษา
เฟ้นหาทีมตัวแทน นศ. นำเสนอต่อในระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง

 

มรภ.สงขลา จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ด้านนวัตกรรม เฟ้นหาทีมตัวแทนนักศึกษาแข่งขันต่อในระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ผลรางวัลดังนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน การลดลักษณะโค้งงอในผลิตภัณฑ์ปลาชุบแป้งทอด โดยนักศึกษา นางสาวชญานิษฐ์ เจริญศรี และ นางสาวนันทิกานต์ นวลเสน   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล และ อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. เพื่อป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมในฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก โดย นายชนากร ศิริชุม นางสาวเบญจพร ทองใหญ่ และ นางสาวปฐมาวดี ทองขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จ.เชียงใหม่  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท อาร์พีวี คอร์ปอเรชั่น จํากัด โดย นางสาวรัตติกาล ศรีไชย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท อาร์พีวี คอร์ปอเรชั่น จํากัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ผลงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ วิตามินบี 2 (Vitamin B2 – Riboflavin) ในโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูป โดยใช้เครื่อง HPLC-FLD” โดย นางสาวณัฐวรรณ กาเจตอแล และ นางสาวอัฟรีน มะหลี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น และ ผศ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ ผลงาน นากาโมโต้ เกมส์ (Nakamoto Games) โดย นายสุธาวีร์ ซอและ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท คอสดีไซน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

 

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน น้ำพริกมะพร้าวน้ำหอม โดย นางสาวถนอมวรรณ วุ่นสุวรรณ์ และ นางสาวฟาตีนา ดอแนเลาะ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โดมตะวัน จำกัด จ.พัทลุง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน สื่อโมชันกราฟิก ชุด สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ” โดย นายปฐมพร วรรณเผือก และนางสาววิรการ โสมจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดินาถ หลำสุบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมปังกรอบในไลน์การผลิตเตาอิฐ โดย นางสาวศิริลักษณ์ อินทสระ และ นางสาวมาดีหน๊ะ สายสหัส สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ผลงาน การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดแสดงเมนูของร้านอาหารในโรงแรมในเกาะลันตา โดย นางสาวนภัสสร แก้วสุวรรณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จ.กระบี่ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สลิลา เพ็ชรทอง และ อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร ผลงาน การพัฒนาพาสต้าเส้นสดปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย” โดย นางสาวอริสา หมัดเส๊าะ และ นางสาวนัฎทกานต์ มะประสิทธิ์ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฐิภูตา จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง

ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน การ์ดโคฟเวอร์มือป้องกันอันตรายจากการใช้มีดผ่ายาง โดย นางสาวฮาซีมะห์ สาเเละ และ นางสาววัยซีเราะห์ ยาโงะสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเเละระบบการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชัยยุทธ มีงาม และ อาจารย์นิพนธ์ มณีโชติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน การดัดแปลงเครื่องตัดก้างเป็นเครื่องหั่นปลานิชชิน” โดย นายยศัสวิน ชูพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซาท์เทิร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.คุลยา ศรีโยม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน การศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตเจลลี่นมเปรี้ยวเสริมอินนูลิน โดย นางสาวจุฑามาศ อิสสระ และ นางสาวนวนันท์ เอียดฤทธิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ และ อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ผลงาน การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาวเกศินี ปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง และ ผศ.ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์ ผลงาน ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นระหว่างกระบวนการผลิตในไลน์ผลิต” โดย นายอิบรออิม หลีหวัน และ นายอัสรี นาปาเลน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.คุลยา ศรีโยม ดร.ศรีวรรณ ขำตรี และ ดร.พัชรี เพิ่มพูน    

                ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 3 ด้าน จะเป็นตัวแทนของ มรภ.สงขลา เข้าประกวดต่อในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา (CWIE) ภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics