มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวโครงการ  “กริชสกุลช่างสงขลา: สร้างคุณค่าและจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม”

Spread the love

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวโครงการ  “กริชสกุลช่างสงขลา: การสร้างคุณค่าและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2566  มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง “กริชสกุลช่างสงขลา : การสร้างคุณค่าและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมบ้านชูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงานเปิดตัวโครงการวิจัยในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น” แผนงานย่อยรายประเด็น   “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการวัฒนธรรมกริชสกุลช่างสงขลา ช่างฝีมือตีกริชท้องถิ่น และผู้สืบทอดทาง วัฒนธรรม ด้วยการสร้างคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมกริชให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากคุณค่าของวัฒนธรรมกริช ด้วยการพัฒนารูปแบบ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมกริช และ/หรือพัฒนารูปแบบการบริการทางวัฒนธรรม พัฒนากลไกการตลาดวัฒนธรรมกริชสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาความร่วมมีอระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคีต่าง ๆ ได้แก่ เครือข่ายผู้ผลิตกริช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ ภาคธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมจัดทำแผนที่วัฒนธรรมกริชสกุลช่างสงขลาเสริมศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนวัฒนธรรม

ภายในงานมีการแสดง รำกริชสุหรานากง โดย ผศ.อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ และร่วมฟังปาฐกถา “เรื่องวัฒนธรรมกริชในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ” โดย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ต่อด้วย งานเสวนา เรื่อง “กริชและศาสตราวุธ ศาสตราภรณ์ในภาคใต้” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่

– พระสุรศักดิ์ กิตติภัทโท (วัดคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา)

– ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิญ)

– อ.ปริญญา สัญญะเดช (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)

– นายอรุณ แก้วสัตยา (นายโรงโนรา ผู้ใช้กริชในพิธีกรรม)

– อ.บุญเลิศ จันทระ (สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ)

– ดำเนินรายการ โดย นายธีระ จันทิปะ

และการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “กริชสกุลช่างสงขลา: การสร้างคุณค่าและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมพบปะนักวิจัยและภาคีเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนกริชสกุลช่างสงขลา และชมกริชจากนักสะสมกริช และจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics