นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

Spread the love

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา มอบนโยบายมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าว “รัฐบาลทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข”
 
วันนี้ (11 มี.ค.66) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ณ ท่าแพขนานยนต์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานข้อมูลถึงปัญหาความสำคัญเร่งด่วนในการผลักดันโครงข่ายคมนาคมรองรับการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ของคาบสมุทรสทิงพระกับพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์ราชการ สถานศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานข้ามระหว่างอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 
 
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 757 คน พบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 มีความคิดเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาการเดินทางระหว่างอำเภอสิงหนครและอำเภอเมืองสงขลา ในระดับเร่งด่วน และมีข้อคิดเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรูปแบบใดจะทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้ารายย่อยให้มีความปลอดภัย และรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
 
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามรับฟังปัญหาเพื่อผลักดันเชิงนโยบายของการยกระดับโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งประชาชนประสบปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข และได้มีการนำเสนอต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณายกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา เนื่องจากหน่วยบริการดังกล่าวมีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำกัด ให้บริการไม่ครอบคลุมทุกด้านและไม่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเสนอขอให้เร่งรัดการดำเนินการบริการด้านสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา รองรับการตรวจ การรักษาโรคและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
 
ต่อมาได้ตรวจติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทาง 64.12 กม. คิดเป็น 40.16% โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รับการดำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทาง 54.23 กม. และที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระยะทาง 9.89 กม. สำหรับพื้นที่ประสบปัญหาระดับรุนแรง ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 9 และ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 4,435 คน 1,320 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้เสนอให้เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
 
ต่อจากนั้นนายกฯ รับฟังรายงานโครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครสงขลา รวมถึงรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายจะรับปัญหาดูแลไว้และดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง กล่าว “รัฐบาลทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข” ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจได้กล่าวพบปะประชาชนและพูดคุยทักทายประชาชนที่มาร่วมต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว
วิทยา – ประชา – ทีปรกร/ภาพ
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics