“ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42

“ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42
Spread the love

“ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42

ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ ๔๒  (Workshop on UniNet Network and Computer Application 42nd) (WUNCA 42nd)  ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้แทน การจัดบูธแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และการนำเสนอผลงานด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีศาสตราจารย์ ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

           สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภายใต้ชื่อ UniNet เพื่อบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน มุ่งเน้นการใช้และแบ่งบันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งการเรียน การสอน การวิจัย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้เครือข่ายด้านการศึกษาและวิจัย ได้ร่วมกันนำความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดงาน WUNCA

“ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42

          การจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับเครือข่าย กำหนดจัดขึ้น ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

• การอภิปราย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

• การประชุม CIO สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

• ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย UniNet กับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สกมช.

• หัวข้อทางด้าน Telemedicine เช่น Cyber Security for Health , ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อการให้บริการทางการแพทย์ในสังคมเมือง

• การบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

“ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42

• การจัดการ eDocument

• ระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium

• การประชุมผู้บริหารห้องสมุด เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

• AI ChatGPT กับการเฝ้าระวังบทความทางการศึกษา

• และการจัด workshop กว่า ๑๕ หัวข้อ

ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัย กว่า ๘๐ แห่ง จำนวน 750 คน

“ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42 “ม.ทักษิณ”เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics