ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ชายแดนใต้ ร่วมถก แนวทางแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สร้างสันติสุขแดนใต้อย่างยั่งยืน

Spread the love

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ชายแดนใต้ ร่วมถก แนวทางแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สร้างสันติสุขแดนใต้อย่างยั่งยืน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในโครงการ Together ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ กว่า 16 หน่วยงาน ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียนการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนา ยกระดับ และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแฝงและความขัดแย้งรุนแรงในประเทศ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งว่า ทุกพื้นที่ล้วนมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาทับซ้อนของความคิดเห็นต่าง และปัญหาทางการเมือง ซึ่งการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาภายใต้ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จากข้อเสนอของฐานราก นำไปสู่การกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของประเทศ สำหรับ ศอ.บต. ได้เปิดเวทีแสดงความเห็น และพยายามดึงภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำเกือบทุกกิจกรรม เปิดเวทีนั่งหารือกว่า 200 เวที มีภาคประชาสังคมกว่า 180 องค์กร ร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมสื่อสาร สิ่งที่กำลังทำ ขับเคลื่อนงานของทุกองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอบคุณโครงการ Together ที่มีแนวคิดในการจัดโครงการในลักษณะให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพราะเชื่อว่า จะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงของปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การดำเนินงานร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมโครงการ Together ภายใต้ การสนับสนุนของ USAID สามารถลดและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จในการทำงานแบบร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิด การตอบสนองความต้องการของประชาชนและการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมยั่งยืน และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดโครงการและการดำเนินแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาฐานราก และปัญหาภายในพื้นที่

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการจัดเสวนา หัวข้อ การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำ และบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอำพล พ่วงศิริ นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม จังหวัดปัตตานี และ นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมเวทีเสวนา เพื่อสะท้อนแสงทางการทำงานแบบร่วมคิด ร่วมทำ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics