อย.สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาขมิ้นชันแคปซูล ยี่ห้อดัง

อย.สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาขมิ้นชันแคปซูล ยี่ห้อดัง
Spread the love

อย.สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาขมิ้นชันแคปซูล ยี่ห้อดัง ชี้ปลอมเอกสาร-ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ตามมาตรา 36 พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562
 
วันที่ 12 ม.ค.66   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 668/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน เนื่องจากตรวจสอบพบว่ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้เป็นเอกสารหลักฐาน ในการยื่นพร้อมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1) ของยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G 713/63
 
ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร เป็นการปลอมแปลงเอกสาร จึงเป็นเหตุให้ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 43 (3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีคําสั่งเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขทะเบียน G 713/63 ยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ด้วยเหตุผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
 
อนึ่ง หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
อย.สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาขมิ้นชันแคปซูล ยี่ห้อดัง
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics