ประชุมทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ด้านนะวันตก ครั้งที่ 1

Spread the love

         
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.   ณ ห้องประชุมเซาห์เทอร์นการ์เด้น โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4 ช่องจราจร โดย นายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมทางหลวง และ
นายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่  เป็นประธานในพิธี
 
 
         รูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเสี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) ปัจจุบันอำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูงเนื่องจาก. มีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการเดินทางในโครงข่ายทางหลวงและถนนในเขตเมืองหาดใหญ่สูงมากยิ่งขึ้น
 
         
         กรมทางหลวง จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้าในอนาคต โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองใหญ่ โดยการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์
 
ประชุมทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ด้านนะวันตก ครั้งที่ 1
 
โดรงการสารวจและออกแบบ
1. เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางถนน รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการ
ประเมินผลกระสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ
 
 
        ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงการ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
 
        โดยจัดให้มีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะการทบทวนแนวเส้นทางโครงการ และรูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับของโครงการ ข้อดี-ข้อเสียในแต่ละรูปแบบทางเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอะแนะต่อรูปแบบทางเลือกที่เป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics