กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์

Spread the love

 

 

กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลชาวนา   จัดตั้งโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ เป็นแห่งแรก

กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ สืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลชาวนา หวังให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอาชีพในระยะยาว โดยให้เกษตรกรร่วมกันบริหารโรงสีด้วยตัวเอง
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสวัสดิ์ โสภา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอสังขะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และชุมชนชาวบ้านเสรียงร่วมงาน

นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสมอมา โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
และแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับประชาชนทุกภาคส่วน

 

 

 

 

ในส่วนของการมอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน “พระราชปณิธานด้านการดูแลชาวนา” จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวนาของพ่อในพื้นที่บริเวณโดยรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยกำหนดการดำเนินงานเป็น
3 ส่วน ได้แก่ โครงการคน กฟผ. ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยเหลือชาวนาไทยถวายเป็นพระราชกุศล โครงการรณรงค์ข้าวกล้องเบอร์ 5 และโครงการโรงสีของพ่อ ซึ่งสนับสนุนโรงสีข้าวให้กับวิสาหกิจชุมชน รวมจำนวน 9 แห่ง แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ดำเนินการนำร่องให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง พื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และระยะยาว จะจัดตั้งโรงสีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกอีกจำนวน 7 แห่ง กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2560

 

สำหรับบ้านเสรียง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ทำนาเป็นอาชีพหลัก โดยมีพื้นที่ทำนาประมาณ 3,000 ไร่ โดยโรงสีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียงนี้ นับเป็นโรงสีของพ่อแห่งแรกของโครงการฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 ด้วยงบประมาณ 600,000 บาท ซึ่ง กฟผ. ตั้งเป้าหมายในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอาชีพแก่เกษตรกร โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนบริหารจัดการโรงสีแห่งนี้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน
โครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2. ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม 3. ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ 4. ด้านความพอเพียงและด้านการเอาชนะความยากจน 5. ด้านการดูแลชาวนา 6. ด้านการศึกษา 7. ด้านการประหยัด 8. ด้านการเสียสละและการให้ทาน และ 9. ด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี
—————————–

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics