อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ประจำปี 2559

Spread the love

             วันนี้ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลส์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร    พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยมีประเด็นในการรณรงค์ คือ Connecting People to Nature มีคำขวัญสำคัญว่า I’m With Nature; ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติและมอบรางวัลการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ใ้แก่เทศบาลที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน จำนวน 5 เทศบาล พร้อมปฐกถาพิเศษด้านวันสิ่งแวดล้อมโลก และดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในนามเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 จาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลส์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศในวันสิ่งแวดล้อมโลก และได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายการดำเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในการรับรางวัลครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และแกนนำชุมชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดีด้วย

            สำหรับโครงการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ เป็นโครงการฯที่รัฐบาลได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ให้เทศบาลนำแนวคิดและเกณฑ์การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปปฏิบัติใช้ โดยคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 มีมติเห็นชอบและรับรองผลการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรอบแนวคิดในการประกวดครั้งนี้ เป้าหมายคือ การทำเมืองให้เป็นบ้านที่ครบครันไปด้วยความน่าอยู่ บนรากฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1. เมืองอยู่ดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอสำหรับคนทุกกลุ่ม มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง
2. คนมีสุข คนมีสุขภาพดี ไดรับการศึกษา สวัสดิการ และการพิทักษ์สิทธิที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทร มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ดำรงประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวพอสมควร ภูมิทัศน์สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาต่อเนื่อง. โดยการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 มีตัวชี้วัดตามองค์ประกอบต่างๆ รวมจำนวน 34 ตัวชี้วัด โดยจำแนกรายองค์ประกอบได้ดังนี้. – องค์ประกอบด้านเมืองอยู่ดี จำนวน 7 ตัวชี้วัด. – องค์ประกอบด้านคนมีสุข จำนวน 9 ตัวชี้วัด. – องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำนวน 7 ตัวชี้วัด. – องค์ประกอบด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 11 ตัวชี้วัด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics