พิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐

Spread the love

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐     ดร.พะโยม ชิณวงศ์   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน  กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ณ ห้องประชุมใช้บางยาง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อ.เมือง   จ.สงขลา  

กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และพลโทชิณวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ให้เกียรติร่วมในพิธีครั้งนี้ มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีปิดประมาณ ๒๐๐ คน โดยกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ปีที่ ๒ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๖ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการศึกษาบุคคลต้นแบบ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอปากพนัง โรงเรียนประทีปศาสตร์ (ปอเนาะบ้านตาล) จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล  อำเภอเมืองกระบี่  และโรงไฟฟ้ากระบี่    จ.กระบี่ และสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics