ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด

Spread the love

วันนี้ (29 ธ.ค.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำปี 2559 แก่ นายเกษม คูหาเสน่ห์ ตามที่ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 38 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยเหลือกิจการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าทีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการพิจารณาตำแหน่งของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ พ.ศ.2554 ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ มีอำนาจและหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปีขึ้น
ในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบช่อดอกไม้แก่เยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสงขลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคใต้ จากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ 1ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น TEENAGE จำนวน 1 ทีม 20 คน ซี่งเป็นการรวมทีมกันจากสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากหลายสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics