มรภ.สงขลา ผุดโปรเจกต์ 100 ปี 100 ผศ. หนุนอาจารย์ทำผลงานวิชาการ

Spread the love

มรภ.สงขลา ผุดโปรเจกต์ 100 ปี 100 ผศ. หนุนอาจารย์ทำผลงานวิชาการ

 

                มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด 100 ปี 100 ผศ. เร่งผลักดันอาจารย์เข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  เทียบเชิญผู้ทรงคุณวุฒิถ่ ายทอดประสบการณ์ แนะเคล็ดลับความสำเร็จ

                ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏสงขลา (มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียน เร่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามแนวคิด 100 ปี 100 ผศ. โดยในระยะแรกมีการจัดสัมมนาก้ าวสู่ความสำเร็จในการขอตำแหน่ งทางวิชาการด้วยวิธีเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการจั ดทำเอกสารผลงานทางวิชาการสำหรั บการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ศาสตราจารย์ (ศ.) รูปแบบกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพิ จารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิ ชาการ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ มีแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิ ชาการ หรือมีผลงานเพื่อเตรี ยมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาราว 150 คน  

                ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในระยะที่สอง มรภ.สงขลา จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) ผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ ง ผศ. รศ. และ ศ. โดยเชิญวิทยากร ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ศ.ดร.ครองชัย หัตถา มาให้ความรู้เกี่ยวกั บเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ อาทิ เอกสารประกอบการสอน งานแต่ง ตำรา หนังสือ งานวิจัย และผลงานลักษณะอื่นๆ ซึ่งใช้พิจารณาเพื่อขอตำแหน่ งทางวิชาการ การจัดทำผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ ปผลงานทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กลุ่มที่ 3 กลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาด้านคหกรรมศาสตร์) กลุ่มที่ 4 กด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

                ด้าน น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึ กษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ผู้เสนอโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาทั้งสองเรื่องดำเนิ นการตามนโยบายและแผนการดำเนิ นงานสภา มรภ.สงขลา พ.ศ. 2560-2561 ที่มุ่งพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ โดยแผนพัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการเพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่ งเสริมการผลิตบัณฑิตสอดคล้ องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ มรภ.สงขลา ทั้งนี้ การสนับสนุน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มี ตำแหน่งทางวิชาการเป็นแผนพั ฒนางานด้านการพัฒนาอาจารย์และบุ คลากร ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกั บมาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การเพิ่ มจำนวนอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิ ชาการเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics