สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อ ก้าวใหม่ใจสีชมพู

Spread the love

วันนี้ (23 เม.ย. 61) ที่กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติภายใต้ชื่อค่ายก้าวใหม่ใจสีชมพู โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางนุสรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้ปฏิบัติงานกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา วิทยากร ผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนโดยมีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย ในการช่วยเหลือดูแลแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ในการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติภายใต้ชื่อกิจกรรม ค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ถูก คุมความประพฤติด้วยรูปแบบค่ายลูกเสือเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ตระหนักรู้หน้าที่ รู้คุณค่าของตนเอง มีจิตอาสาเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม รู้จักการวางแผนชีวิตและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตตลอดจนได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอันจะก่อให้เกิดทักษะชีวิตอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 50 คน โดยเข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา คืนวัน ใช้รูปแบบกิจกรรมค่ายลูกเสือ ประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิตจำนวน 4 วันเเละดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออมทรัพย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมด้านสังคมและจิตอาสาจำนวน วัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics