สงขลา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้

Spread the love

        วันนี้ (15 ก.พ.61) ที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ อำเภอของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 – 18กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายกองเอกณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายหมวดโท สวัสดิ์ เหมือนหนู หัวหน้าแผนกกำลังพลกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน, ผู้แทนบังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพา จะนะวิทยากรครูฝึกและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 140 คน

นายกองเอกณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเข้ารับฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอให้ตระหนักว่าการที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจอย่างดีจากทางราชการที่จะดำเนินการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนและดำรงรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินเกิดให้ลูกหลานตลอดไป จึงขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มานะ อดทนและเสียสละให้สมกับความมุ่งหมายของทางราชการ

นายหมวดโท สวัสดิ์ เหมือนหนู หัวหน้าแผนกกำลังพลกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบหมาย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของโครงตำบลในพื้นที่ อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อให้สุดคุ้มครองตำบลได้รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธีในเชิงยุทธการของหน่วยขนาดเล็ก เรียนรู้ยุทธวิธีในการป้องกันตนเองและของหน่วย และให้ชุดคุ้มครองตําบลสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในมิติของการพัฒนา มิติทางสังคม มิติการปรับความคิด ความเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองหมู่บ้านและสุดคุ้มครองชุมชนตลอดจน สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างพหุสังคม        โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมชุดคุ้มครองตำบลจำนวน รุ่น 15 ฐานปฏิบัติการจำนวน 540 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics