มรภ.สงขลา ติวเข้มเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบการเงินการคลัง

มรภ.สงขลา ติวเข้มเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบการเงินการคลัง
Spread the love

มรภ.สงขลา ติวเข้มเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบการเงินการคลัง
 
 
        สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบการเงินการคลัง เทียบเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางถ่ายทอดความรู้ หวังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด รักษาไว้ซึ่งวินัยทางการคลัง
 
 
       เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบการเงินการคลัง” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมฟังการอบรม วิทยากรโดย นางกิตติมา อังกินันทน์ ผู้อำนวยการกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 
 
        รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียด ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบกำหนด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราการ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก สามารถดำเนินการให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการคลัง
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics