สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
Spread the love

 

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

 

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน  เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นย้ำ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ แนะผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง เคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”   ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   กล่าวถึง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2566) ในเขตสุขภาพที่ 12 พบมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1,407 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (934 รายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 10 – 19 ปี ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 88.24 พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ  60 ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 22.3 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 12.1 ทั้งนี้ พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงการเดินทาง วันที่ 12-13 เมษายน 2566 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ 17.00-18.00 น. และการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลัก (ถนนกรมทางหลวงรองลงมาเป็นถนนกรมทางหลวงชนบท และถนนในอบต./หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดที่พบผู้บาดเจ็บทางถนนมากที่สุด ได้แก่ สงขลา 571 รายตรัง 192 รายพัทลุง 180 รายนราธิวาส 151 รายยะลา 125 ราย, ปัตตานี 120 ราย และสตูล 78 ราย ตามลำดับ สำหรับผู้เสียชีวิตในปี 2566 จำนวน 10 ราย ลดลงจากปี 2565 (15 ราย) โดยเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ราย และรถปิคอัพ 1 ราย  (ที่มาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข http://ae.moph.go.th/pher-plus

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 256ด้วยการขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ และสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงขณะขับรถ ควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics