ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้

ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้
Spread the love

ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เผยข้อมูลสถิติการสมัครสอบ TCAS67 รอบ 1 Portfolio พบมีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณพุ่งสูงจำนวน 12,700 คน ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสูงเป็นอันดับที่ ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้ผ่านการสมัครจำนวน 4,268 คน และมีนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 2,392 คน คิดเป็น 56% ของผู้ผ่านการสมัคร

ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้ ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้

         รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 หรือ “TCAS67” รอบ 1 Portfolio จากแผนการรับนิสิตทั้งหมด จำนวน 2,267 คน รวม วิทยาเขต แบ่งออกเป็น วิทยาเขตสงขลา จำนวน 1,430 คน และ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 837 คน ซึ่งมีผู้สมัครเกือบ 1.3 หมื่นคน เพิ่มขึ้นมากกว่า เท่าเมื่อเทียบแผนรับนิสิต โดยคณะยอดนิยมที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด อันดับ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตามลำดับ

          รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสมัครและการยืนยันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้าง การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนากำลังคนของสังคม  ความสนใจ แนวโน้มความต้องการของผู้เรียน โดยใช้แผนที่ทักษะ หรือ Skill Mapping เป็นเครื่องมือสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสในการจัดการเรียนรู้และพัฒนากำลังที่ตอบโจทย์ความต้องการครอบคลุมวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุงอีกด้วย

          ในรอบสมัครถัดไป มหาวิทยาลัยทักษิณได้สร้างทางเลือกของผู้เรียนที่หลากหลายขึ้น เช่น หลักสูตร  2 ปริญญาในระดับปริญญาตรี ผ่านหลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท เป็นต้น “ใช้เวลาเรียน ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เพิ่มเติม ได้ ปริญญา พัฒนาทักษะ สร้างเส้นทางอาชีพในหลายช่องทาง” ปีการศึกษาหน้าเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ เพิ่มจากกลุ่มปกติ โดยจัดการเรียนการสอนด้วยระบบนิเวศแบบสากล/นานาชาติ 100 เปอร์เซ็นต์  ในปีการศึกษา 2568 ยังเปิดหลักสูตรใหม่ อีกไม่น้อยกว่า หลักสูตร  จากกระบวนการแผนที่ทักษะและการพัฒนาผู้เรียนบนฐานสมรรถนะ เป็นนิสิต/บัณฑิตพันธุ์ใหม่บนฐานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics