จังหวัดสงขลา เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม

Spread the love

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม

วันนี้ (ธ.ค.60) ที่ว่าการอำเภอจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีนายอนุสร  ตัณโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การตลาดใหม่สำหรับประชาชน และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายสินค้า

นายอนุสร  ตัณโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม

ด้านนายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอเมืองสงขลาได้มีการบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ลักษณะตลาดเป็นตลาดเฉพาะกิจ จำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยใช้พื้นที่ดำเนินการบริเวณหน้าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา  เปิดทำการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น.สินค้าที่จำหน่าย เช่น พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าแปรรูป อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ โดยตลาดแห่งนี้มีนโยบายใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับ กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่ค้าที่ได้รับลงทะเบียน ตามโครงการตลาดประชารัฐกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 524 ราย และประสงค์ลงทะเบียนจำหน่ายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 228 ราย ซึ่งจะทำให้เกษตรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics