คลัง ปตท. จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.สงขลา ประจำปี 2560

Spread the love

วันที่ 8 ธันวาคม  2560  คลัง ปตท. จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.สงขลา ประจำปี 2560 จัดดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถึพอเพียงภาคใต้  ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง   ใน โครงการ” รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถึพอเพียง (ปตท.)”    ชุมชนตำบลลำสินธุ์ตั้งอยู่ที่ลาดชันและที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ระหว่างภูเขา ในเขตภูมิอากาศ พื้นที่ของคาบสมุทร รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งจากฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เป็นผลให้ ลำสินธุ์ มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  รายได้หลักมาจากเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และรับจ้างทั่วไป ส่วนการเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริมของบางครัวเรือน  วิสัยทัศน์ของตำบลลำสินธุ์ เป็นตำบลที่คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง มีเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น สังคมน่าอยู่  โดยมีแนวทางคือ การจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนและตำบล พัฒนาเพิ่มทักษะผู้นำชุมชนและคนรุ่นใหม่  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง จัดสื่อสารชุมชน แก้ไขปัญหาสิทธิทำกินในพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อนที่ดินทำกิน พัฒนาความเข้มแข็งผู้สูงอายุและกองทุนสวัสดิการชุมชน พลังงานทดแทน สมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนและครอบครัวต้นแบบ

  ตำบลลำสินธุ์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถึพอเพียง โดยวิทยาลัยจัดการทางสังคม (วจส.) เนื่องจากมีความโดดเด่นในกระบวนความคิดเชิงยุทธศาสตร์และทำงานพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานแบบรวมหมู่คณะหรือเป็นทีม  

โครงการรักษ์ป่า ให้การสนับสนุนในด้านความรู้ความเข้าใจ การดำเนินกิจกรรมพัฒนาบนศักยภาพ ต้นทุนความพอเพียงที่มีอยู่ สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการและสนับสนุนบุคคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยเจัาหน้าที่ประจำตำบลลำสินธุ์ เจ้าหน้าที่ประจำภาค และที่ปรึกษาภาค

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลลำสินธุ์ มีน้ำตกโตนแพรทอง    แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตร ด้วยการทำประปาภูเขาของชาวบ้านหมู่ที่ 5,6 และ 7   และเป็นแหล่งน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาส่งไปยังหมู่บ้านต่างๆทางตอนล่างของพื้นที่ และยังนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของตำบลบ้านนา ซึ่งยังนำไปจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย   อนุสรณ์สถานถังแดง  เป็นเหตุการณ์ที่คนกว่า 3,000 คน ถูกทรมานให้รับสารภาพผิด รวมทั้งการนำตัวผู้ถูกจับกุมไปใส่ใสถังน้ำมันจุดไฟเผาให้ตาย เรียกว่า “เหตุการณ์ถังแดง”  ในช่วงปี 2513-2515 ยุคแย่งชิงประชาชน   กลุ่มแปรรูปกล้วย  เป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้คิดเรื่องการทำเกษตรแบบใหม่ จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

นอกจากนี้ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติค  ได้จัดบรรยาย “ก้าวที่ท้าทาย ก้าวต่อไปของ ปตท.” โดยคุณชุมพล  สุรพิทยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน ปตท.   

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics