มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง

มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มมูลค่าตอบโจทย์ชุมชน

มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เปิดเวทีให้นักศึกษาและนักวิจัยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดสู่การสร้างผลงานตอบโจทย์ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุน

มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ “Research and Innovation Showcase” ครั้งที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการการประกวดแผนธุรกิจและนวัตกรรม ให้ความรู้เรื่อง AI กับการใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการสร้างรายได้จาก TikTok นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมพลังราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานโครงตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำงานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมที่หลากหลายจากทุกสาขาวิชา ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการนักศึกษาที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน

ด้าน ดร.นราวดี กล่าวว่า มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงงานวิจัย นวัตกรรม และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรม งานบริการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับให้นักวิจัยและนักศึกษานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ก่อให้เกิดช่องทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ชุมชน ผู้ประกอบการ และการนำไปประโยชน์ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีสำหรับเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพ ที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการดังกล่าวต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics