ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี2566 และแนวโน้ม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี2566
Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน  2566  นางสาวโสภี   สงวนดีกุล   ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ 

ได้จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี2566 และแนวโน้ม 

นางสาวโสภี   สงวนดีกุล   ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

เศรษฐกิจภาคใต้จากภาคท่องเที่ยว ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อตลาดแรงงานและการอุปโภคบริโภคไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับได้แรงหนุนจากรายได้เกษตรกรที่ปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การผลิตและส่งออกยังคงหดตัว ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอ

อัตราเงินเฟ้อลดลง จากหมวดอาหารสดเป็นสำคัญ ตามผลผลิตที่ ออกสู่ตลาดมากขึ้น

ตลาดแรงงาน  ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวตาม การฟื้นตัว ของภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต และสมุย              สอดคล้อง กับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ ประโยชน์ว่างงาน (ม.38) ที่ลดลง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 4 ปี2566  คาดว่าขยายตัวต่อเนื่อง จากภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานและการอุปโภคบริโภค รวมถึงยังได้ปัจจัยหนุนจากรายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเล็กน้อยตามการลงทุนภาคก่อสร้างที่ปรับดีขึ้นเป็นส าคัญ ขณะที่การผลิตและส่งออกคาดว่ายังคงหดตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรม เช่นถุงมือยาง

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวในหลายสัญชาติหลัก ทั้งมาเลเซีย รัสเซีย และยุโรป เช่นเดียวกับจีนที่เพิ่มขึ้น แม้จะยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับก่อนโควิด สำหรับนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพิเศษวันหยุดยาวที่มีต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่

 

รายได้เกษตรกร ปรับดีขึ้น

จากราคาที่ปรับดีขึ้นทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยราคายางพาราปรับดีขึ้นตามผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากฝนตกชุกช่วงปลายไตรมาส ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมันปรับดีขึ้น ส่วนหนึ่งผลจากฐานสูงปีก่อน หมดไปรวมถึงปริมาณฝนสะสมน้อยทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก สำหรับด้านผลผลิตยังขยายตัวได้ จากทุเรียนเป็นสำคัญจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยกว่าปีก่อน ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตยางพาราแปรรูปประเภทยางแท่งและยางผสมไปตลาดจีนและสหรัฐฯ และการผลิตอาหารทะเลแปรรูปหดตัว ทั้งอาหารทะเลแช่เย็นฯ ไปตลาดจีนและญี่ปุ่น และอาหารทะเลกระป๋องไปตลาดมาเลเซีย  อย่างไรก็ดี การผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวน้อยลงตามอัตราการให้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตไม้ยางพาราและถุงมือยางขยายตัวขยายตัวต่อเนื่อง ปรับดีขึ้น หดตัวต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการใช้จ่ายหมวดบริการ อานิสงส์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงวันหยุดยาวต้นไตรมาส เช่นเดียวกับการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจ าวันและสินค้ากึ่งคงทนที่เพิ่มขึ้น ตามกำลังซื้อภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่หดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดยานยนต์ยังคงหดตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้น

ตามการลงทุนก่อสร้าง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างประเภทบริการและที่อยู่อาศัยที่ขยายตัว ด้านการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น จากการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกับยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ จากรถรับจ้างโดยสาร โดยเฉพาะใน จ.ภูเก็ต

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวน้อยลง

การส่งออกหดตัวน้อยลง ตามการส่งออกไม้ยางพาราที่กลับมาขยายตัว ขณะที่ยางพาราแปรรูปยังคงหดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ชะลอ ด้านการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องตามการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัตถุดิบขั้นกลางที่กลับมาหดตัว ขณะที่สินค้าทุนหมวดเครื่องจักรชะลอตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี2566

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics