สมัครนายกฯเขารูปช้าง สงขลา

Spread the love

                วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน  2566 ณ ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  ได้จัดให้มีการรับสมัครนายกเทศมนตรีในตำแหน่งที่ว่างขึ้น  โดยมีผู้สมัครจำนวนทั้งหมด 4 คน  ได้แก่ 1.นายพิทักษ์  สุวรรณโณ  2. นายธนกฤต เหมสนิท  3. นางชุติพรรณ  สุริแสง 4. นายนราเดช  คำทัปน์

 

 

สำหรับนายธนกฤต  เหมสนิท ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้กล่าวเหตุที่มาสมัครนายกในครั้งนี้ว่า

1. แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือ อยากเห็นเมืองเขารูปช้าง มีการพัฒนาแบบยั่งยืนและทันสมัยเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

2. ความรู้สึก (Feeling) การที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีความรู้กฎหมาย ระเบียบ ซึ้งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ พัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาที่ผมดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร ผมไม่สามารถตัดสินใจสั่งการ เพราะ อำนาจการตัดสินใจจะที่อยู่ผู้บริหารสูงสุด

3. อุปสรรค (Promble) ซึ่งเทศบาลยังไม่มีแผนพัฒนารองรับเรื่องใหม่ ๆ ซึ่ง ณ วันนี้ นักการเมืองยังคงเน้นการ บริหารโครงสร้างพื้นฐาน ทำถนน คูระบายน้ำ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็น หน้าที่หลักที่จะต้องทำ อยู่แล้ว แต่เราไม่สามารถหางบประมาณมาได้เต็มที่เพราะอำนาจ การบริหารอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุด จึงทำ ให้เสียโอกาสในการได้รับ งบประมาณมาอย่างมากมาย

4. การก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง (Growth mind set) การรับใช้และการตัดสินใจ ในการให้การบริการประชาชนไม่เต็มศักยภาพ ผมเลยก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจาก รองนายกมุ่งสู่ตำแหน่งนายก

5. ความท้าทาย (Challeng) ผู้บริหารต้องมีทักษะในด้านการติดต่อและการสื่อสาร ระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อดึงงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จึงถือว่าเป็นความท้าทายของผู้นำ ยุคใหม่

 

สรุป หากผมมาเป็นผู้บริหารเอง ประชาชนไว้วางใจ ผมสามารถต่อทุกโครงการให้เข้ามา เป็นระบบทุกโครงการเหมือนกับตัวจิ๊กซอที่ถูกต่อวางอย่างสวยงาม เหมือนดั่งนโยบาย ก้าวใหม่ของผม

1. ก้าวแรก ก้าวเรื่องการศึกษา การศึกษาก้าวใหม่( modern education ) เราจะทำ ให้ระบบการศึกษาสมบูรณ์แบบ (complete) เริ่มจากการเพาะพันธุ์ปัญญา เพาะต้นกล้า ให้เป็นต้นกล้าที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้คอนเซ็ปการศึกษาแบบใหม่ (Life Line Learning) ซึ้งเป็น การเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยง ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและการนำ ไปใช้ ตลอดจน การกลับมาเติมเต็มความรู้ใหม่ โดยมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในโลก ดิจิตอล

2. ก้าวที่สอง “เยาวชนยุคใหม่” จากก้าวแรกเรื่องการศึกษา ย่อมได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ และศักยภาพ มีทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาก้าวแรก ทำให้เยาวชนเหล่านี้เกิด ความรักและหวงแหนในชุมชน พร้อมที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาอย่างเต็มที่และเต็ม ศักยภาพ

3. ก้าวที่สาม “การท่องเที่ยวแห่งใหม่” (modern Tourism) ในตำบล เขารูปช้าง มีทั้งทะเล ภูเขา สายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ เราจะบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการทำการท่องเที่ยวต้องทำ เป็นโมเดลให้สมบูรณ์แบบ สร้าง Land mark แห่ง เมืองเขารูปช้าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ Land mark แห่งใหม่ในเขารูปช้าง ทั้งสี่ ทิศทาง

4.ก้าวที่สี่ “เศรษฐกิจสมัยใหม่” Modern economic เมื่อเรามีเยาวชนที่ เข้มแข็ง ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีความสัมพันธ์กับชุมชนในแต่ ละภูมิประเทศ ทำให้นักลงทุนเล็งเห็นความสำคัญและเข้ามาลงทุนกับชุมชนสร้างเม็ดเงิน หมุนเวียนในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจของเมืองเขารูปช้างดีขึ้น

5. ก้าวที่ห้า “โครงสร้างพื้นฐานระบบใหม่” Modern infrastructure คือ สิ่ง ปลูกสร้างและระบบพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของชุมชนที่มาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภค เช่น การประปา บ่อบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการสื่อสาร

6. ก้าวที่หก “วัฒนธรรมเชื่อมโยงสมัยใหม่” Modern multicultural เมือง เขารูปช้าง เป็น สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา วิถีชีวิต แนวความคิด และวิธีปฏิบัติ มีทั้งไทยพุทธ มุสลิม จีน คริสต์ ซึ่งจะนำ มารวมสู่พหุวัฒนธรรมสี่ศาสน์

7. ก้าวที่เจ็ด ประชาธิปไตยใหม่ Modern democracy เปิด โอกาสให้คนเขา รูปช้างเข้ามาบริหารและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองเขารูปช้าง โดยมีความเสมอภาค

8. ก้าวที่แปด ระบบคมนาคมคิดใหม่ Modern communications การวาง แผนผังเมือง ในพื้นที่เมืองเขารูปช้าง จะมีระบบผังเมืองที่สามารถเชื่อมต่อในทุกเส้นทาง เพื่อ เป็นการอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชน

9. ก้าวที่เก้า ระบบส่งน้ำใหม่ Modern เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัย ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS geographic information system การที่มาลงนายก ในครั้งนี้ เป็นความท้าทายให้กับผม ที่จะเข้ามาแก้ไข้ปัญหาเป็นการหาต้นน้ำ ต้องมีท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ ส่งน้ำจากที่สูงลงไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองสำโรง) และน้ำ จากคลองสำ โรงลง สู่อ่าวไทยตามลำดับ ฉะนั้น การส่งน้ำต้องใช้ระบบการวางผังตามเส้นทางการไหลของน้ำ .

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics