มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย 38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม สร้างช่องทางขายออนไลน์

มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย 38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม สร้างช่องทางขายออนไลน์
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38 แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย

38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม สร้างช่องทางขายออนไลน์

มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย

38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม สร้างช่องทางขายออนไลน์

มรภ.สงขลา ร่วมเปิดตัว “RJ38 แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย 38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม เปิดช่องทางจำหน่ายออนไลน์ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ พร้อมมีแหล่งรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น ปูทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย

38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม สร้างช่องทางขายออนไลน์ มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย

38 ราชภัฏจับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม สร้างช่องทางขายออนไลน์

                  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ของ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา โดยมี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น RJ38 แล้ว ยังมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                 สำหรับแอปพลิเคชั่น RJ38 เป็นแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม RJ38 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผ่านการคัดสรรแล้ว

                 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้ดำเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์มากมายที่ชาวราชภัฏเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ เพื่อเพิ่มยอดขายและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น แต่ยังขาดการติดตามในส่วนการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดระบบการติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการประมวลผลยอดการจัดจำหน่าย

                ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งในการยื่นขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนฯ นำมาสู่การสร้างแพลตฟอร์ม RJ38 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อให้ชาวไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน และแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นหมุดหมายอันดีที่จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชองชาวราชภัฏ และประชาสัมพันธ์ให้แพลตฟอร์ม RJ38 เป็นที่รู้จัก โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชุมชนฐานรากดีขึ้นต่อไป

                ด้าน นางสาวเกศสุพร มากสาขา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในส่วนของ มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมแพลตฟอร์ม RJ38 ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics