ศอ.บต. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 4 แผน รองรับนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากซูดานกลับภูมิลำเนา

ศอ.บต. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 4 แผน รองรับนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากซูดานกลับภูมิลำเนา
Spread the love

ศอ.บต. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 4 แผน รองรับนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากซูดานกลับภูมิลำเนา

เน้น การอำนวยความสะดวก การเยียวยา การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเทียบวุฒิการศึกษากรณีจะศึกษาต่อในพื้นที่

ศอ.บต. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 4 แผน รองรับนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากซูดานกลับภูมิลำเนา

วันนี้ (24 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือแผนรองรับการนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากสาธารณซูดานกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการประชุมครั้งนี้มี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom

สืบเนื่องจากเหตุการณ์สงครามกลางเมือง ณ สาธารณรัฐซูดาน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน นักเรียน นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐซูดาน เป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องอพยพประชาชน นักเรียน นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐซูดาน กลับสู่ประเทศไทยอย่างเร่งด่วน
ในห้วงที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพอากาศ กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน และเตรียมแผนรองรับการนำนักเรียนศึกษาไทยจากสาธารณรัฐซูดานกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และล่าสุดวันนี้ (24 เมษายน 2566) ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือแผนรองรับการนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากสาธารณซูดานกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการนำนักศึกษาไทยจากสาธารณซูดานกลับสู่ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ 4 แนวทาง ประกอบด้วย การนำนักศึกษากลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ประสานกับ กองทัพบก กองทัพอากาศไทย กองทัพภาคที่ 4 เตรียมการนำนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกลับภูมิลำเนา การสื่อสารกับครอบครัวนักศึกษา ศอ.บตใช้กลไกบัณฑิตอาสาฯ ของ ศอ.บต. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านสำรวจค้นหาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในสาธารณซูดาน เพื่อประสานแจ้งความคืบหน้าในการนำบุตรหลานกลับมายังภูมิลำเนา การเทียบโอนหน่วยกิจการศึกษา ศอ.บต. เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศซูดานที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อสามารถเทียบโอนหน่วยกิจการศึกษามาศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ สำหรับกรณีที่นักศึกษาต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่น ศอ.บต. จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางรวมถึงการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและเยียวยาจิตใจนักศึกษา ศอ.บต. เตรียมประสานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อตรวจร่างกายและให้การดูแลรักษากรณีมีอาการเจ็บป่วย และประสานกรมสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาจิตใจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามกลางเมือง ณ สาธารณรัฐซูดาน

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำในที่ประชุม ให้บัณฑิตอาสาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อคลายความกังวล

นอกจากนี้ในส่วนของการสื่อสารสร้างความเข้าใจ นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า ตั้งแต่ได้รับทราบว่าเกิดเหตุในประเทศซูดานก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรับทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการอัดเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด รวมถึงในส่วนของระดับพื้นที่เองได้มีการนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือประชาชน นักเรียน และนักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐซูดานของ ศอ.บต. ผ่านกลไก SBIC ตลอดจนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ก็ได้นำข้อมูลที่ได้จากศอ.บต.และกระทรวงการต่างประเทศไปขยายผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ ศอ.บต. จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในการนำนักศึกษาไทยจากสาธารณซูดานกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ศูนย์ประสานงานนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ (ศป.นศ.จชต.) โทร 073-274-101 หรือ ทาง Facebook Page FAS : Foreign Affairs Strategy Division” หรือ โทรสายด่วนอุ่นใข 1880 หรือ ติดต่อโดยตรง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics