มรภ.สงขลา รับสมัครด่วน ‘นศ.ครูคืนถิ่น’ สาขาภาษาไทย 

Spread the love

 

            ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครด่วนนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาภาษาไทย สมัครได้วันที่ 16-20 ก.ค.61

            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาต่อโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 61 ณสำนักงานคณะครุศาสตร์ (อาคาร 68) มรภ.สงขลา เวลา 9.00-16.00 น. เกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ผลการทดสอบ GAT ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการประเมินวัดแววความเป็นครูด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ก.ค. 61

            ทั้งนี้ ผู้สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ม.6 ไม่ต่ำกว่า3.00 (ไม่รวมคะแนน O-NET) มีคะแนน PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้สมัครสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดาหรือของมารดา หรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

            สำหรับเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย 1. หลักฐานสำเนาการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษาแล้ว (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาด้วย 2. ใบแสดงคะแนนสอบ GAT และ PAT5 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาด้วย 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาด้วย 5. สำเนาถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง

            ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค งานรับเข้านักศึกษา SKRUhttps://www.facebook.com/skru.enrollment/ หรือสอบถามได้จาก  คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 074-260266

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics