พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลังครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลังครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566
Spread the love

 
วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566   เวลา 09.00 น.  นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งชันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี  พ.ศ. 2566       ภายใต้คำขวัญ  ”ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข”     โดยมีสิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงาน และการแสดงของโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลังครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลังครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
โดยการจัดการแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างนักกีฬาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดด้วยการเล่นกีฬาตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566 มีนักกีฬาจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 41 ชุมชนเข้าร่วมแข่งขัน
 
 
โดยในวันเปิดพิธีมีขบวนพาเหรดของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/พนักงานจ้างทุกสำนัก/กองและชุมชน 34 ชุมชน คณะกรรมการแกนนำสุขภาพ กลุ่มพลังมวลชน พร้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เคลื่อนนำขบวนพาเหรดออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เข้าสู่สนามกีฬาเนินขุมทอง และมีพิธีปิดในเวลา 18.00.น.
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics