ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. พิจารณาศึกษาแนวเส้นทางใหม่ พร้อมขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง เบตง เพื่อลดระยะทาง

Spread the love

ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. พิจารณาศึกษาแนวเส้นทางใหม่ พร้อมขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง เบตง เพื่อลดระยะทาง ยกระดับความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. พิจารณาศึกษาแนวเส้นทางใหม่ พร้อมขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง เบตง เพื่อลดระยะทาง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เตรียมเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กพต. สัญจร ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ จะมีการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ศอ.บต. เตรียมเสนอให้ กพต. พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ศึกษาแนวเส้นทางใหม่ และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทางรวมประมาณ 1.400 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน – เบตง ช่วง กิโลเมตรที่ 114+800 – กิโลเมตรที่ 121+400

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนงานให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ยะลา และจ.ใกล้เคียงจำนวนหลายแห่ง ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา – เบตง เป็นเส้นทางสายหลักที่สำคัญของจังหวัดยะลา ที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองยะลาไปยังอำเภอเบตง และประเทศมาเลเซีย เป็นเส้นทางสายหลักที่มีส่วนสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวจากในพื้นที่และนอกพื้นที่

สำหรับทางหลวงหมายเลข 410 แนวเส้นทางจะมีสภาพเป็นทางโค้งคดเคี้ยว เลาะไปตามไหล่ภูเขา ทำให้การเดินทางใช้เวลามาก เนื่องจากทำ ความเร็วได้ไม่มาก และต้องเดินทางเป็นระยะทางที่ไกล ซึ่งมีปริมาณการจราจร มีทั้งสิ้น 567 คัน/วัน จำนวนรถบรรทุกหนักคิดเป็น 13.23 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับปัจจุบันมีการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง การเปิดท่าอากาศยานเบตง และมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากในอำเภอเบตง ทำให้ประชาชนมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น กรมทางหลวงจึงมีแนวทาง ที่จะศึกษา เพื่อปรับปรุงทางหลวงในช่วงดังกล่าวฯ โดยการศึกษาแนวเส้นทางใหม่และก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อลดระยะทางในการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคม การท่องเที่ยว และเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics