คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565
Spread the love

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

             เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำหรับปีนี้มีนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้ารับหมวกและประดับเข็มชั้นปี จำนวน 45 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานภายใน ส่วนงานภายนอก แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง จำนวน 250 คน  และนิสิตพยาบาลจำนวน 150 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็ม แก่นิสิตชั้นปีที่ 2    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณในโอกาสนี้ ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 2 รับตะเกียงไนติงเกลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ   พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนแก่คณาจารย์พยาบาล  และการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท โดยผู้บริหาร และตัวแทนผู้ปกครอง 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ   พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตพยาบาลจำนวน 5 รุ่น ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปีแก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4  ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพเพื่อเป็นรากฐาน ที่จะก้าวสู่การเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพยาบาลมีความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  

“หมวกพยาบาล”  ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล  แสดงถึงความอ่อนน้อม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งการมอบหมวกเป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล  และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นิสิตทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไป 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics