มรภ.สงขลา เยือน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

Spread the love

มรภ.สงขลา เยือน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

มรภ.สงขลา เยือน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

                มรภ.สงขลา เดินทางเยือน มรภ.เชียงใหม่ และ มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs หวังเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารและคณะทำงาน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก พร้อมนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ปูทางสู่การเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มรภ.สงขลา เยือน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2566 (Sustainable Development Goals : SDGs 2023) เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มรภ.ลำปาง) ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความโดดเด่นในการรายงานผลข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings โดยในปี พ.ศ. 2564 มรภ.เชียงใหม่และ มรภ.ลำปาง มีผลการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings เป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและในระดับประเทศ

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs ยังสองสถาบันการศึกษาดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้บริหารและคณะทำงาน สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง มรภ.สงขลา จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้าน SDGs และเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยเริ่มต้นจากการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร การกำหนดให้เป้าหมาย SDGs ถูกบรรจุไว้ในแบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ การเข้าร่วมประชุม/อบรม SDGs ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่ม SDGs ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings ในการประเมินการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้เข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings 2022 เป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 47 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2565 คณะทำงานการจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) ของ มรภ.สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings 2023 โดยได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป้าหมายในการเข้ารับการจัดอันดับ จำนวน 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 7 การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ และ เป้าหมายที่ 17 การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ SDGs ในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics