สะเดา จัด “ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″

Spread the love

จังหวัดสงขลา ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา ภายใต้กิจกรรม

“ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″ หวังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

วันนี้ (8 ม.ค. 64) ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานรณรงค์ “ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12  นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในตลาดกลางค้ากุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และได้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ จนเกิดผลกระทบกับประชาชนและส่งผลต่อด้านอื่นๆ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้ตลาดสดทุกแห่ง ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในจังหวัด และตลาดขนาดใหญ่บางแห่งเป็นตลาดค้าส่งวัตถุดิบไปยังตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้เกิดการกำกับ ดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสื่อสาร ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันให้แก่ประชาชนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts