วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 

Spread the love

วันนี้ (28 ก.ย. 60) เวลา 8.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา        นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจำเข้าร่วมกิจกรรมการชักธงชาติและวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย     ที่ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นหลักการว่าสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทำการรัฐวิสาหกิจและองค์การอื่นๆของรัฐนอกจากจะมีการชักธงชาติและลงตามเวลาที่ทางราชการกำหนดแล้วยังสามารถปรับตรงทราบณสถานที่อันสมควรในบริเวณที่ทำการทุกวันและตลอดเวลาเป็นการถาวรและสม่ำเสมอ  และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 2กันยายน 2560 ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Dayและเริ่มในวันที่ 28 กันยายน2560            เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย

วิวัฒนาการของธงชาติไทย ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี 2460  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 โดยเรียกว่า ธงไตรรงค์ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics