“ประเทศไทยไร้ขยะ”

Spread the love

วันนี้ (25 ก.ย.60) ณ โรงแรมพาวิลเลียน สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้านและชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ”  ตามแนวทาง ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแล ให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด” ให้แก่จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นกลไกความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่าง กระทรวงมหาดไทย ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรมโดยเร็วและเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) จึงได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการจัดประกวด หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” ระดับตำบล ตำบลละ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน อันดับ 1,2,3และชมเชย 2 รางวัลและจัดประกวด “อำเภอสะอาดระดับจังหวัด อันดับ 1,2และ3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และได้จัดประกวด หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับรางวัล จำนวน 424 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 1,422 แห่ง และจัดประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด โดยอำเภอที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลที่ 2 อำเภอจะนะ รางวัลที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่อำเภอรัตภูมิ และ อำเภอนาทวี เพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ และเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ ตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics