เทศบาลเมืองคอหงส์ ส่งเสริมการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

Spread the love

เทศบาลเมืองคอหงส์ได้เข้าร่วมโครงการ   “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”   โดยได้ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งทางเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับองค์กรและระดับเมือง โดยทางคณะทวนสอบได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ว่ามีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับหลักสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความตรงประเด็น ความครบถ้วน ความไม่ขัดแย้ง ความถูกต้องและความโปร่งใส รวมถึงการจัดการให้ข้อมูลให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ (ชั้น5) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts