มรภ.สงขลา ติวเข้มภาษาอังกฤษอาจารย์ นำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ

Spread the love

มรภ.สงขลา ติวเข้มภาษาอังกฤษอาจารย์ นำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ

 

                มรภ.สงขลา จัดอบรมและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย เทียบเชิญวิทยากร ม.ธรรมศาสตร์ ติวเข้มอาจารย์แบบออนไลน์ มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษา เตรียมพร้อมนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ควบคู่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

                ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย ว่า การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งเป็นการอบรมแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ อาจารย์และบรรณาธิการวารสาร LEARN สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ (Workshops) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ มรภ.สงขลา จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ในการนำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ บุคลากรสายวิชาการสามารถนำเสนองานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                 ผศ.ดร.วีระชัย กล่าวว่า การนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยสู่สาธารณชน มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าถูกเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดไปยังผู้รับการนำเสนอ ซึ่งมีผลให้ข้อมูลได้รับการยอมรับและมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟังว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นควรได้รับการปรับปรุงอย่างไรในงานวิชาการหรืองานวิจัยนั้นต่อไป ซึ่งการเผยแพร่ผลงานมีหลายช่องทาง เช่น การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) การเผยแพร่ผลงานไม่ว่าในรูปแบบใดจะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้การนำเสนอผลงานเป็นที่สนใจ และผู้นำเสนอเกิดความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะการนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่าบนเวทีระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือเวทีอื่น ๆ

ด้าน ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ดังนั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อหน้าประชาคมบนเวที หรือการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ หากไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ การเตรียมตัว หรือซักซ้อมการนำเสนอผลงาน และเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ก็อาจทำให้เกิดความประหม่า ไม่มั่นใจในตนเอง และเกิดความสะดุดระหว่างการนำเสนอผลงานได้อีกด้วย ซึ่งจากการที่ศูนย์ภาษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2558 2559 และ 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และยังมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมนำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการอบรมในเรื่องนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ในการนำเสนองานวิชากากรระดับนานาชาติ เพิ่มศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดผลงานต่อไป    

————————————————————————

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics