มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต

มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต

        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  ให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR นอกจากนั้น ยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต

         จากความสำคัญดังได้กล่าวข้างต้น กองนโยบายและแผนจึงได้จัดอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทบทวนกิจกรรม/พันธกิจของหน่วยงานระดับคณะ หลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหลัก ระดับหลักสูตร และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ ตลอดจนรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรของ มรภ.สงขลา จากทุกหน่วยงานจำนวน 32 คน เข้ารับความรู้จากวิทยากร นางสโรชา  บริสุทธิ์ ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวสมจิต  โชติรัตน์  หัวข้อ การจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ นางสาวพวงทอง สุขคร ผู้ช่วยวิทยากร

มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts