พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 64

Spread the love

 พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 2564


                ในวันอังคารที่19 มกราคม  2564  เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งพื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ ศูนย์ราชการที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                 ในพิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 2564 ในวันนี้
ตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญและห่วงใย พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก ซึ่งพื้นที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญดังกล่าว


                 เนื่องจากเป็นพื้นที่ล่อแหลม และเป็นเป้าหมายสำคัญ คุ้มค่าในการก่อเหตุรุนแรง ดังนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงกำหนดให้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้อำนวยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการคือพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ต้องปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ

                   โดยได้สมมติให้มีการก่อความไม่สงบ จากเหตุการณ์ระเบิดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ และทำพื้นที่ให้ปลอดภัย


    พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากภาพข่าวต่างๆ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมกันปฏิบัติงานและการสร้างความเข้าใจ ในการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างสอดคล้องร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป                 

 


                  ทั้งนี้การดำเนินการ จะต้องใช้เวลาในการควบคุมเหตุการณ์ให้รวดเร็วที่สุด และเมื่อการซักซ้อมเสร็จสิ้น ก็จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขประมวลผลจุดบกพร่อง และแก้ไขสถานการณ์ในอนาคตได้ อาทิเช่น ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกันเป็นอย่างดีการดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในการสกัดกั้น ผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้เข้ามาก่อเหตุฯ บริเวณพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ด้วยการบูรณาการหน่วยงาน องค์กร ภาคประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย ระงับแก้ไขเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts