การชี้แจงสิทธิประกันสังคมในกรณีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม และเลือกรับบริการรักษา

Spread the love

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น. โดยอ้างถึงหนังสือจากโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประกันสังคม สำหรับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงาน

         ซึ่งตามที่ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เห็นชอบให้แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ประกันตนได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงสิทธิประกันสังคมในกรณีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม และเลือกรับบริการรักษาจากโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ รวมถึงการใช้สิทธิเข้ารับการรักษาในคลินิกเครือข่ายของโรงพยาบาลกว่า 23 คลินิก โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

 นางริรัญญา  ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

        ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นางริรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าวฯ โดยมี คุณไหมแพร นามเสน คุณปัณฑ์ชนิต รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ มาตอบข้อสักถามของผู้ประกันตน
เนื่องจากโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับอนุญาต และดำเนินการร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกับสำนักงานประกันสังคม

         ซึ่งทางโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ได้ให้การบริการดูแล และรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องจนได้รับการตอบรับการไว้วางใจจากผู้ประกันตนเป็นจำนวนมาก และขณะนี้ได้พร้อมที่จะพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ข้าถึงผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น และจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนให้ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม และเลือกรับบริการการรักษาจากโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ รวมถึงสามารถใช้สิทธิเข้ารับการรักษาในคลินิกเครือข่ายของโรงพยาบาลที่มีครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา กว่า 23 คลินิกได้โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts