ประชุมปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยทะเลสาบสงขลา

Spread the love

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)

โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา

ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องกังสดาล ชั้น 3 โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี  นายวงศกร  นุ่่นชูคันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน และ กล่าวรายงาน  โดย นายปรีชา  สุขกล่ำ ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน เพื่อเสนอข้อมูล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  • ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ศึกษาแผนหลักและปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพ่ยากรน้ำ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมทั้ง  Area Based ที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาแนวทางผลกระทบของวิถีชุมชน และระบบนิเวศรวมใน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาลุ่มน้ำเชิงยุทธศาสตร์ แผนแม่่บท แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการน้ำ
  • ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนระดับลุ่มน้ำ

พร้อมกันนี้ได้  รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการขุดลอกลำน้ำ  การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ  การบังคับใช้กฏหมาย การส่งเสริมชุมชน และการประปา ระบบส่งน้ำ

ก่อนผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กล่าวปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3  (ปัจฉิมนิเทศ)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts