การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

Spread the love

             วันอังคารที่ 20 ตุลาคม  2563 ณ ห้องณทัพรดา  โรงแรม เดอะเบค เวเคชี่น ราชมังคลา  จังหวัดสงขลา  กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และอพท  ได้จัดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โด่ยการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมี คุณสุเทพ  เกื้อสังข์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (อพท)    คุณเพ็ญศิริ  สอนบุตร  บริษัทโลเคิล อไลค์จำกัด  คุณจิณณวัตร  ธงชัย  Blogger Fanpage :  ไปไหนดี     และ คุณนินาพีซ๊ะห์ มะกาเจ  รองผู้อำนวยการฝ่าย ทีมย่อยฯ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสงขลา 1  ร่วมให้การเสวนาในเรื่อง “พลิกวิกฤติสร้างโอกาสเตรียมความพร้อมที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

         การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้  โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 270 คนจาก 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล พัทลุง และนครศรีธรรมราช  นอกจากนี้แล้ว  ยังมีการบรรยายเรื่อง (การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ( SHA) โดยผู้แทนจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

        สำหรับช่วงบ่าย จะมีการบรรยายเรื่อง ” การป้องกันไวรัสโคโรนาและการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และแนะนำชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทางเรื่อง”หลักเกณฑ์ของที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)” โดยผู้แทนจากกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

       สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จ ในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้น ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) คุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60 ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts