ศาลเยาวชนฯสงขลาจัดพิธีเปิด คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

Spread the love

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีเปิด คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมขึ้น โดยมี นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เป็นประธานเปิดคลินิกฯ และนายอมร  มนต์แก้วกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  กล่าวรายงาน มีคณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นคับคั่ง  นอกจากมีพิธีเปิดป้ายคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการฯ ภายในงานอีกด้วย

สำหรับ คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา สืบเนื่องโดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ปปส.) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ การดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสสำหรับผู้กระทำผิดไม่ร้ายแรงที่อาจจะแปรสภาพ เป็นอาชญากร ลดการกระทำผิดซ้ำ และเป็นหลักประกันให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าร่วม โครงการจะได้อยู่ในกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานอยู่ใน ความรับผิดชอบของศาล โดยเป็นโครงการเชิงรุกที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การ ดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับประชาชนโดยกำหนดให้สำนักงานศาล ยุติธรรมมีหน้าที่ในการขยายผลการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมและ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานสนับสนุน งบประมาณดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาล

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้คัดเลือกศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นศาลนำร่องในการดำเนินงาน คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัว ในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือ จำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งกำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนและครอบครัว เข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 75 คน และวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสำหรับเด็กหรือเยาวชนในคดี ยาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts