“ไพเจน” ชูนโยบายคุณภาพพลิกสงขลาด้วยงบ 35,000 ล.จัด 3,000 ล. จังหวัดกีฬานานาชาติ ในงาน “ศึกรวมพลังคนมวย”

Spread the love

“ไพเจน” ชูนโยบายคุณภาพพลิกสงขลาด้วยงบ 35,000 ล.จัด 3,000 ล. จังหวัดกีฬานานาชาติ ในงาน “ศึกรวมพลังคนมวย” ขจัดภัยโควิด

สงขลา-“ไพเจน”ชูนโยบาย 10 โครงการคุณภาพพลิกสงขลา ด้วยงบประมาณรวม 35,000 ล้าน  เพื่อรวมพลังร่วมสร้างสุข ดัน 3,000 ล้าน จังหวัดสงขลากีฬานานาชาติ ในงาน“ศึกรวมพลังคนมวย ขจัดภัยโควิด ณ สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่

เมื่อเวลา 21.00 น.(12 กันยายน 2563) นายไพเจน  มากสุวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า “ศึกรวมพลังคนมวย” ขจัดภัยโควิดว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมที่ผู้จัดการมีวิสัยทัศน์ด้านกีฬา  “ศึกรวมพลังคนมวย ขจัดภัยโควิด” ในครั้งนี้ให้ความสุขแก่พี่น้อง และเป็นการหารายได้เพื่อการกุศลให้กับชมรมกีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสงขลา เป็นการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ได้หันมาออกกำลังกายและใช้เป็นทุนให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสงขลาไปแข่งขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดอื่น ๆ

นายไพเจน ย้ำว่า มีนโยบายพลิกโฉมสงขลา ด้วย 10 โครงการคุณภาพ ด้วยงบประมาณรวม 35,000 ล้าน  เพื่อรวมพลังร่วมสร้างสุขให้ชาวสงขลา และ 1 ใน 10 โครงการ คือจัดงบประมาณ 3,000  ล้าน สำหรับพัฒนาให้สงขลาเป็นจังหวัดกีฬานานาชาติ มีการจัดการสนามกีฬา สร้างและพัฒนานักกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยมุ่งเน้นกีฬาสุขภาพ กีฬาอาชีพ เพิ่มศักยภาพโรงเรียนกีฬา สร้างสนามกีฬามาตรฐาน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาตลอดปี  งบประมาณเบื้องต้น 3,000 ล้าน สำหรับพัฒนาให้สงขลาเป็นจังหวัดกีฬานานาชาติ เพราะในยุคนี้กีฬาเป็นสิ่งมีมีคุณค่าและมีมูลค่า

“มวยนับเป็นกีฬาที่ทั้งคุณค่า และมูลค่า ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะว่ากีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบ วินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขันได้อีกด้วย นอกจากนี้มวยไทยยังนำใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทย และยังนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม ชมรมกีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น  จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย ดต.ชัพ ชูสุวรรณ์ ประธานชมรมกีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสงขลา เป็นการร่วมกับผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน จิตอาสาในพื้นที่ได้เร่งเห็นถึงความสำคัญของกีฬามวยไทยในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่สามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับครอบครัวในพื้นที่ “ศึกรวมพลังคนมวย ขจัดภัยโควิด” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม การจัดกีฬามวยไทย  ครั้งนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts