กสทช. จัดอบรมการผลิตและการนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล ให้กับสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้

Spread the love

กสทช. จัดอบรมการผลิตและการนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล ให้กับสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้


วันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 กสทช.ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริหารทั่วถึง ให้กับสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา นายมนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวนสำนักข่าวอิศรา ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ” กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่นในยุคสื่อดิจิทัล” และมีทีมวิทยากรจากภาควิชาบรอดแคสต์ติ้ง และวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยอาจารย์พัชราภรณ์ ดีวงษ์ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างตัวตน การเล่าเรื่องในภูมิทัศน์สื่อดิจิทัล”

อาจารย์วารินทร์ ภัทรปทุมทอง บรรยายในหัวข้อ “การผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน(MOJO)”

อาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  บรรยายในหัวข้อ “การตัดต่อด้วย Application Editing”

อาจารย์อาชวิช กฤษณสุวรรณญ์ หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล”


การอบรมในครั้งนี้มีสื่อมวลชนในภาคใต้เข้าร่วม 7 จังหวัดอาทิ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ภูเก็ต สตูล ตรัง กระบี่ และสงขลา จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่จริง ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการผลิตข่าวและรายงานข่าวท้องถิ่นผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการ Live และร่วมทำสกู๊ปข่าวด้วยวิธี MOJO” ถือได้ว่าเป็นการอบรมที่สื่อมวลชนได้ร่วมปฏิบัติจริงและสามารถนำไปผลิตข่าวและรายงานข่าวท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts