กฟผ.จัดสัมมนา “พลังงาน 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Spread the love

กฟผ.จัดสัมมนา “พลังงาน 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
       ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในหัวข้อ “พลังงาน 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นประธานในพิธี และนางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นำคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ซึ่งครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และพัทลุง เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 40 คน

 


*****สำหรับการสัมมนามีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังงาน 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย นายนิมิต สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า และเรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าเทพา โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน” โดย นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสาร “สื่อสารเรื่องพลังงานอย่างไรให้โดนใจ” ร่วมกับนายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา และนายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า ความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าเทพาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่
*****นายศานิต นิยมาคม กล่าวว่า “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นกรอบใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ไปสู่สิ่งที่มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ในเรื่องของภาคพลังงาน กระทรวงพลังงานได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงาน เพื่อรองรับ เรียกว่า energy 4.0 ซึ่งมีมิติของพลังงานทุกภาคส่วน กฟผ.จะต้องนำยุทธศาสตร์ที่กำหนดไปวางแผน เป็นระยะสั้น และระยะยาว ของประเทศทำอย่างไร ที่จะทำให้พลังงานที่มั่นคง มองไปถึงบริบทต่างๆ ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ่งแวดล้อม ว่ารูปแบบในการพัฒนาไฟฟ้าไปในทิศทางใด เป็นบริบทที่สำคัญที่ต่อจากนี้เมื่อผ่าน 1.0 ไปจนถึง 4.0 เราจะต้องมองไปเรื่องใหม่ๆ มิติใหม่ๆ มองหลายๆด้านให้หลอมรวมกัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราก็ต้องมองว่าทำอย่างไร ประเทศถึงจะมีการวางแผนด้านพลังงานที่เหมาะสม”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics