จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมโครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง กองอาสารักษาดินแดน

Spread the love

จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมตามโครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง กองกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

                บ่ายวันนี้ (18-08-63) ที่กองพันทหารใหญ่ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   นายสมหวัง  รองเพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานเปิดอบรมโครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมการฝึก รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน

                 จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับสหพันธ์รัฐมาเลเซีย อำเภอยะหา อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อเหตุรุนแรง อันมีเจตนารมณ์ที่จะแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมายังคงมีปัญหาการก่อความรุนแรง การก่ออาชญากรรม และภัยคุกคาม ต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนถึงพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งพยายามสร้างมวลชนแนวร่วมเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฎิบัติต่อเจ้าหน้าที่

               หลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง ครั้งนี้ ประกอบด้วย การฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน  การฝึกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสถานที่  การปิดล้อมตรวจค้น  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ รุกรบและต่อสู้และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและสถานการณ์ทั่วไป ตลอดจนรักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชา การพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่โดยรอบ ร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั่วไป และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก    โดยการสร้างความมั่นใจในการปฎิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  รวมระยะในการฝึกอบรม 3 คืน 4 วัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts