หาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา และหาดกระบองเพชร คว้ารางวัลชายหาดติดดาว ระดับ 4 ดาว ของจังหวัดสงขลา

Spread the love

หาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา และหาดกระบองเพชร คว้ารางวัลชายหาดติดดาว ระดับ 4 ดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลา

นายธนัญชัย  วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (ชายหาดติดดาว) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 เพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดของจังหวัดสงขลา อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาด หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณชายหาด ภาคประชาชน หันมาตระหนัก และใส่ใจคุณภาพชายหาดของตนเอง

ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อาจารย์จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินชายหาดติดดาว รวม 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ทั้ง น้ำ อากาศ ขยะตกค้างในทะเล และบนชายหาด คราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน ด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ การจัดการด้านการท่องเที่ยว


จากผลการประเมินของคณะกรรมการในการลงพื้นที่ตรวจชายหาดในจังหวัดสงขลา รวม 7 หาด ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดสงขลา สรุปผลดังนี้ 1) ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ 4 ดาว จำนวน 3 หาด ได้แก่ หาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา และหาดกระบองเพชร 2) ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ 3 ดาว จำนวน 4 หาด ได้แก่ หาดสะกอม หาดบ่ออิฐ หาดดีหลวง และหาดปากแตระ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ พร้อมรายงานผลการประเมินฯ รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองต่อไป

ศิรินาถ นวประภากุล/ ข่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts