จ.สงขลา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศตามโครงการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศตามโครงการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP  โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประกอบด้วย

ประเภทผ้าทอมือ

1. รางวัลชนะเลิศ ผ้าทอมือลายคอนกเขา นายวิชัย มาระเสนา กลุ่มราชวัตถ์ส่องหล้า 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ้าทอมือผ้าไหมริ้วดาหลาคราม นายนวัทตกร อุมาศิลป์ หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผ้าทอมือลายเกล็ดปลาขี้ตัง นางสาวยมนา สินธุรัตน์ กลุ่มผ้าทอร่มไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผ้าทอมือสายรสสุคนธ์ นายศิโรจน์ ทิพย์วารี กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ประเภทผ้าบาติก

1. รางวัลชนะเลิศ ผ้าบาติกลายดอกกล้วยไม้ทะเล นายณัฐพัชร์ ยีด้ำ กลุ่ม ME-D นาทับ หมู่ที่ 11ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ้าบาติกลายมังกรสะบัดสี นายภาคิน คำนึงชาติ กลุ่มบาติกนาหม่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผ้าบาติกลายหินแตก นายสุรศักดิ์ ศิริโวหาร กลุ่มสงขลาบาติก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผ้าบาติกสายใต้มหาสมุทร นารุ่งธิวา สนิทธิกุล กลุ่มทักษิณเมืองทองบาติก

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts