จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่มี ผลสัมฤทธิ์สูง โดยให้คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง

จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนา ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 แล้ว ปรากฏผลการคัดสรรฯ รางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภท ประกอบด้วย

1.ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา 

2. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมมาตร ชูมณี ผู้นำ อช.ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อและ น.ส.ธนพร คงบุญ ผู้นำ อช.ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง

3. ประเภทกลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่เตย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่

4. ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี

5. ประเภทหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพาและ

6. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางวิพารัตน์ ไชยบุญแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts