งานแถลงข่าว การจัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า 

กกพ
Spread the love

 

วันพฤห้สบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 ณ ห้อง Shanghai ชั้น2 โรงแรมสวิส โซเทล กรุงเทพฯรัชดา   ได้จัดแถลงข่าว การจัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า  โดยมี คุณดรุณวรรณ  ชาญพิพัฒนชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิเอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ  พร้อมด้วย นายมนูญ  ศิริวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และ นายกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล  ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ร่วมแถลงข่าวพร้อมสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง

กกพ

โดยการประชุมเครือข่ายสื่อมวลขนใส่ใจพลังงานทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เพื่อ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการสร้างเครือข่าย และสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชน เพื่อเลือกประธานเครือข่าย พร้อมหารือการจัดทำกิจกรรมและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายให้ขยายสาขาไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการคัดเลือกประธานเครือข่ายในครั้งนี้มีมติให้คุณมนูญ  ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เป็นประธาน อย่างเอกฉันท์

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปี งบประมาณ 2562 จัดตั้งเครือข่าย สื่อมวลชนไทยฯ พร้อมเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องพลังงานไฟฟ้าเน้นพลังงานสะอาด

นายกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล
นายกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้ร้บ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กกพ.เล็งเห็นว่าปัจจุบันบทบาทของสื่อมวลชนมิใช่เฉพาะการสื่อสารสาธารณะเท่านั้น แต่จะต้อง มีบทบาทสำคัญในการเป็น Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสาร ความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ถูกต้องสู่สาธารณะ และที่สาคัญการเกิดขึ้นของเครือข่ายจะทำให้สื่อมวลชนในหลาย แขนงได้มาพบปะรับทราบข้อมูลข่าวสาร รู้และเข้าใจข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าได้แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน อันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อกัน


“เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พล้งงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปจะทำให้เกิดการขยายผล ไปสู่ภาคประชาชนและสังคม ให้เกิดความตระหนักรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะมากขึ้น ความร่วมมือของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางด้าน พล้งงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต”นายกิตติพงษ์กล่าว

นางดรุณวรรณ  ชาญพิพัฒนชัย
นางดรุณวรรณ  ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัดในฐานะผู้บริหารโครงการ สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เปิดเผยว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทย ใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมสัมภาษณ์ เชิงลึกสื่อมวลชน (Focus Group) ในทุก ภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงขยะ ทำใหสื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้ดียิ่งขึ้น เกิดการรวมตัวของสื่อมวลชนที่สนใจ และนำมาสู่ การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในวันนี้


“เครือข่ายสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นนี้ มาจากตัวแทนสื่อมวลชนท้่วประเทศ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง สู่สาธารณะโดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นผลเป็นรูปธรรมคือทำให้ภาคประชาชนหรือสาธารณชนได้เข้าใจถึงความ จำเป็นของการมีพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และ เชื้อเพลิงขยะ

วันนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่เครือข่ายฯจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันและจะมีการ ประชุมร่วมกันอีก 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเติมองค์ความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงาน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปเผยแพร่ต่อ จึงคาดได้ว้าเมื่อภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ อย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน สังคม และประชาชนต่อไป ในอนาคต” นางดรุณวรรณ กล่าว

นายมนูญ  ศิริวรรณ
นายมนูญ  ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจ ทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้ากล่าวว่าเครือข่ายสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นจะเขา้มามีบทบาทในการให้ข้อมูลด้านพลังงาน ทางเลือกที่ถูกต้องแก่ชุมชน และเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้คนในชุมชนสามารถที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของ ตัวเองได้ในอนาคต


“บทบาทของสื่อมวลชน การให้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานถือเป็นเรื่องสาคัญเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่นนั้นการให้ความเข้าใจกับประชาชน กับคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่ในเรื่องพลังงาน ทางเลือกเท่านั้น แต่รวมถึงในเรื่องพลังงานของประเทศว่าเราอยู่ในฐานะของผู้นำเข้าพลังงาน จำเป็นที่จะต้องใช้ พลังงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับทำอย่างไรจะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสื่อมวลชนจะต้องช่วยกันทำให้ เกิดขนเป็นรูปธรรมให้ได้”้นายมนญูกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts