ประกวด “Logo Hatyai Learning City” ชิงเงินรางวัล 14,000 บาท

Spread the love

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จากการที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เปิดให้ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Logo Hatyai Learning City” ชิงเงินรางวัล 14,000 บาท เพื่อคัดเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ “เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้” (Logo Hatyai Learning City) ที่มีความหมาย บ่งบอกถึงความเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์โครงการ รวมถึงนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป


โดยในวันนี้ ได้มีการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 57 ผลงาน โดยคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ , รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ ทองประยูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่ และนายศุภชัย ลิ่มธัญลักษณ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts